Ako si vybaviť stavebné povolenie.

Základný  predpoklad pre získania stavebného povolenia  v spojenom územnom a stavebnom konaní je súlad plánovanej stavby (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie) s územným plánom mesta/obce  a súhlasné vyjadrenia a stanoviská štátnych orgánov a iných zainteresovaných subjektov.

 

Čo je to súlad s územným plánom ?

Súlad s územným plánom znamená, že stavba musí rešpektovať koeficient zastavanosti, zelene, podlažných plôch, maximálnu výšku stavieb a musí byť v súlade s funkciou využitia. Osadenie stavby na pozemku musí rešpektovať odstupové vzdialenosti od hraníc pozemku, od susedných stavieb a tzv. uličnú čiaru (odstup stavby od verejnej komunikácie). Za účelom zistenia uvedených podmienok sa obstaráva územnoplánovacia informácia.

 

Kedy sa dá požiadať  priamo  o stavebné povolenie ?

Stavby, ktoré možno klasifikovať v zmysle stavebného zákona ako jednoduché stavby (tzn. ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m², majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie), sa spravidla povoľujú v spojenom územnom a stavebnom konaní, na základe ktorého je vydané stavebné povolenie. Pre ostatné stavby sa vyžaduje najskôr územné rozhodnutie (rozhodnutie o umiestnení stavby) a následne stavebné povolenie.

 

Kde podať  žiadosť o stavebné povolenie ? 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade (je súčasťou miestneho úradu) a to vo forme vyplnenej žiadosti spolu s ďalšími prikladanými dokumentami (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, súhlasné vyjadrenia a stanoviská štátnych orgánov a iných zainteresovaných subjektov). Na každom stavebnom úrade nám poskytnú podrobné informácie o tom, čo od nás budú požadovať.

 

Kam po vyjadrenia a stanoviská, ktoré treba predložiť stavebnému úradu ?

Počet požadovaných vyjadrení a stanovísk pre stavebné povolenie sa odlišuje podľa druhu stavby, funkcie využitia, počtu zainteresovaných subjektov  a požiadaviek daného stavebného úradu. Nižšie uvádzame vyjadrenia potrebné k stavebnému povoleniu pre rodinný dom (jednoduchú stavbu),  ktorý je situovaný v obci nezasahuje do žiadnych ochranných pásiem a je v súlade s územným plánom obce, bude napojený na miestne inžinierske siete  (vodovod, kanalizácia a elektrika) pričom parcela, na ktorej sa bude rodinný dom stavať  je na katastri vedená ako orná pôda.

Kataster – tu si zabezpečíme doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke práva k pozemkom: list vlastníctva (platí tri mesiace) a kópiu z katastrálnej mapy. Výpis z listu vlastníctva z internetu má len informatívny charakter, nie je použiteľný na právne úkony. Pozemkový úrad – súhlas s vyňatím poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu, ak zamýšľame stavať na pôde, ktorá je označená ako orná pôda. Predkladá sa list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, súhlas obce s vyňatím, územné rozhodnutie alebo situácia osadenia stavby, určenie bonity pôdy. Geometrický plán sa predkladá, ak sa má vyňať len časť pôdy. Vodárenský podnik – potrebný je súhlas s napojením domu na vodu a na kanalizáciu. Ak v obci nie je kanalizácia, treba predložiť nákres žumpy alebo čističky odpadových vôd (pri čističke musí byť aj súhlas Ministerstva životného prostredia SR). K žiadosti o pripojenie domu treba priložiť list vlastníctva, situáciu napojenia domu na vodu a projekt vodovodnej a kanalizačnej prípojky. Energetické závody – potrebný je súhlas s napojením domu na elektrinu. K žiadosti o pripojenie domu na elektrickú sieť sa prikladá list vlastníctva a situácia napojenia domu na elektrinu a projekt elektroprípojky. Distribútor plynu – súhlas s napojením domu na plyn (prikladá sa, ak budeme vykurovať plynom). K žiadosti o pripojenie domu sa prikladá list vlastníctva, nákres plynovej prípojky a vnútornej plynoinštalácie a situácia napojenia domu na plyn. Obec alebo mesto – súhlas s malým zdrojom znečistenia ovzdušia – ak bude v dome krb alebo kotol na pevné palivo alebo plyn. Predkladá sa list vlastníctva, typ a parametre kotla, plynofikácia domu a technická správa z projektu.  Súhlas susedov – ak stavba je osadená inak ako je uvedené v stavebnom zákone (napr. ak bude stavba osadená bližšie ako 2m od susedného pozemku alebo ak voľný priestor medzi susednými stavbami bude menší ako 7m) je rozumnejšie s touto skutočnosťou dopredu oboznámiť vlastníka susedného pozemku a požiadať ho zároveň o písomný súhlas k situačnému osadeniu. Aj napriek súhlasu má sused stále právo odvolať sa, ale ak je informovaný je pravdepodobné, že k tomu nedôjde.

 

Keď predložíte stavebnému úradu všetko potrebné kedy Vám bude vydané stavebné povolenie ?  

Po predložení žiadosti s kompletnými prílohami, projektovou dokumentáciou a zaplatením správneho poplatku má stavebný úrad zákonnú lehotu 30 dní na vyjadrenie. V tomto čase začne stavebné konanie a všetkých jeho účastníkov pozve na obhliadku miesta stavby. V prípade, že nebolo prerušené stavebné konanie z dôvodu nekompletnej žiadosti, zásadných chýb v projekte alebo nesúhlasu osôb, ktorých sa to týka, vydá stavebný úrad stavebné povolenie. V ňom určí záväzné podmienky uskutočňovania a užívania stavby, rozhodne o námietkach účastníkov konania a podobne.

 

Kedy budete môcť stavať.

Stavebné povolenie nadobúda platnosť po uplynutí 15-dňovej lehoty, počas ktorej sa môžu ešte spresniť detaily každou zo zúčastnených strán alebo sa dá platnosť urýchliť ak si zaobstaráme písomné prehlásenie učastníkov konania, v ktorom sa vzdávajú práva na odvolanie. Právoplatnosť musí stavebný úrad zvlášť potvrdiť.  Právoplatné stavebné povolenie oprávňuje stavebníka začať vykonávať stavebné práce na stavbe v súlade s podmienkami určenými v stavebnom povolení a podľa projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom v stavebnom konaní.

 

Platnosť stavebného povolenia. 

Povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti, ibaže by stavebný úrad určil na začatie stavby dlhšiu lehotu.