Súťaž ACSA : Návrh letiska v USA.

Na rok 2006 vypísala ACSA (Association of Collegiate Schools of Architecture) so sídlom vo Washingtone. združujúca vyše 250 škôl architektúry z celého sveta, študentskú architektonickú súťaž na návrh letiska pre stredne veľké mesto so 400 000 obyvateľmi na strednom západe USA. Do tejto prestížnej svetovej súťaže sa prihlásila študentka 2. ročníka inžinierskeho stupňa Alexandra Brodencová, ktorá danú tému spracovávala ako ateliérovú tvorbu v Ústave konštrukcií v architektúre FA STU pod vedením prof. Ing. Imricha Tužinského. PhD. Asociácia dostala viac ako 100 návrhov zo 49 univerzít z celého sveta a medzinárodná porota udelila v kategórii za celkové rieše­nie tri ceny a dve čestné uznania, v kategórii ochrana a bezpečnostná zóna dve druhé a tri tretie ceny. Alexandra Brodencová získala v prvej kategórii čestné uznanie a v druhej ka­tegórii 3. cenu. teda dve z celkových desiatich ocenení. Tento architektonický návrh bol publiko­vaný koncom roka 2006 v Súhrnnej súťažnej publikácii asociácie ACSA a bude vystavený na Výročnom stretnutí ACSA 2007 vo Philadelphii a v Americkom inštitúte národného architektonického spolku v San Antóniu.

 

 

 

 

 

4 letisko tvarova hmota Ústredným bodom celého komplexu sa stáva organicky tvarovaná hmota výpravnej budovy letiska, ktorá symbolizuje dynamiku a pohyb ako neodmysliteľnú súčasť letiska. Na tento objekt nadväzujú dva oblúkové prvky nástupných terminálov – takisto jasný znak a symbol, ktoré zároveň celý komplex upokoju­jú a tvoria akýsi stabilný prvok. Hmotovo ide o princíp .domu v dome*, vnútorné priestory sú veľkoryso modelované a definované tvarom vonkajšej dynamickej plochy, ktorá sa premieta do vnútorných priehľadov. Do tohto objemu je vložený skeletový objekt, ktorý tieto tvary kopíruje a vytvára čitateľné členenie vnútorného veľkopriestoru na jednotlivé prevádzky.

 

 

 

 

 

 

6 priestorovo tvarovana ocelova ramova konstrukciaKonštrukčne ide o dva samostatné nosné systémy. Zbortená dynamická plocha pozostá­va z priestorovo tvarovanej oceľovej rámovej konštrukcie, ktorá je v niekoľkých bodoch podopretá, do jednotlivých štvoruholníkových. resp. trojuholníkových otvorov tejto priestorovej sieťoviny sú vkladané sklolaminátové ohýbané platne, ktoré majú ešte svoje vnútorné členenie.

 

 

 

 

7 konstrukciaZnačnú časť zaťažení zo strešnej konštrukcie prenáša lievik stiahnutý zo strešnej roviny cez všetky podlažia až do základov, ktorý zároveň významne prispieva k presvetleniu vnútorných priestorov a vytvára neprehliadnuteľný interiérový prvok.  Vnútorný vložený objekt je racionálnejší a pozostáva z oceľobetónového skeletu a to zo 6 nadzemných a 2 podzemných podlaží, modul 9×12.0 m. konštrukčná výška podlaží je 7,5 m. rozvody VZT, osvetlenia, zdravotechniky, ako aj technologické zariadenia na transport a skenovanie batožiny sú vedené pod stropmi. Špecifický bol aj prístup k hľadaniu výsledného tvaru hmoty, ku ktorému mladá adeptka architektúry pristúpila možno trochu experimentálne – tvarovaním sieťoviny a ná­sledným pretransformovaním pomocou .ma­nuálneho skenovania* do digitálnej podoby.

 

 

 

 

9 Elevatian north airport

Slovo autorky Ing. Arch. Alexandry Jarošovej – Brodencovej Letiská možno všeobecne považovať za jedinečné stavby v architektonickej tvorbe. Ich zadanie je vždy výzvou. A takouto výzvou sa pre mňa stala možnosť vyskúšať si návrh letiska ACSA.  Samotná budova je dynamická a v po­hybe tak, ako aj celá prevádzka v nej. Dizajn a konštrukčné riešenie je jedinečné a originálne. Letisko zastrešuje všetky funkčné zložky pod jednou strechou vrátane kontrolnej veže, čo je nezvyčajné. Mojim cieľom bolo navrhnúť letisko trochu inak a neriadiť sa prísnou symetriou, ktorá je súčasťou väčšiny letísk. Celému tvorivému procesu predchádzali hodiny štúdií typológie, prevádzky, porovná­vacích štúdií. Ide o stavbu letiska, ktorá ma jednú z najnáročnejších prevádzok ku ktorej je veľmi málo literatúry a podkladov. Pri svojej tvorbe by som sa nezaobišla bez špeciálnych konzultácií o reálnej prevádzke. Za ústretovosť a ochotu by som takto chcela poďakovať i  prevádzkovému manažmentu letísk  Vienna International Airport Schweechat a letiska M. R. Štefánika v Bratislave.