Kolaudácia stavby : Uvedenie stavby do života.

Kolaudácia stavby je proces, ktorým sa budova oficiálne uvedie „do života“, rozhodne sa o tom, že stavbu je možné užívať. Týmto procesom sa zabezpečuje ochrana verejných záujmov a práv účastníkov konania z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a hlavne bezpečnosti a ochrany zdravia budúcich užívateľov, či požiarnej ochrany. Kolaudačné rozhodnutie je nevyhnutné pre začatie užívania každej realizovanej stavby alebo jej rekonštrukcie, prestavby, prístavby či nadstavby, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie.

 

Ktoré stavby sa musia a ktoré nemusia kolaudovať ?

Kolaudácii sa nevyhnete pri stavbe určenej na bývanie, ale aj na rekreáciu. Pri drobných stavbách môže stavebný úrad od kolaudácie upustiť. Aby sa rozbehol tento proces, musíte si podať žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad.

 

Kedy je možné stavbu skolaudovať ?

Stavbu je možné kolaudovať po ukončení všetkých realizačných prác . Stavba musí mať dokončenú strechu aj s odvodnením a hromozvodom, všetky okná a dvere, komíny, povrchové úpravy podláh, stien, stropov, dokončené balkóny  a schodišti  so zábradlím, všetky inštalácie a prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami, v kúpeľni inštalované zariaďovacie predmety (wc, vaňa, umývadlo, atď.).

 

Kontrola stavby pred kolaudáciou

Ešte pred kolaudáciou ba mal stavebný dozor spraviť kontrolu stavby v ktorej preverí použité materiály, konštrukcie, všetky detaily, aby prípadné nedostatky dorobil dodávateľ stavby. Po prevzatí domu či bytu prípadne nedostatky a s tým spojene náklady odstraňuje majiteľ stavby. Najlepšie je prevziať hotový dom od dodávateľa až po kolaudačnom rozhodnutí po odstránení prípadných chýb uvedených v kolaudačnom rozhodnutí.

 

Priebeh kolaudácie

Začína sa žiadosťou stavebníka o vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušnom stavebnom úrade. K žiadosti musí doložiť všetky prílohy, ktoré požaduje stavebný úrad a to najmä:

Zmeny projektu, vytýčenie a osadenie stavby, vlastnícke vzťahy:

 • Kópiu stavebného povolenia vydaného na predmetnú stavbu
 • Kópie kolaudačných rozhodnutí na podmienené investície – príjazdová komunikácia, novobudované siete a rozvody
 • Potvrdenie zhotoviteľa, alebo stavebného dozoru, že stavba bola zhotovená v súlade so SP a je bez závad.
 • Doklady kominára o kolaudácii komínov, krbu
 • Vytyčovací výkres
 • Stavebný denník.
 • 2 x PD – projekt skutočného vyhotovenia stavby
 • Geometrický plán overený OÚ– Katastrálny odbor (ak novostavba, zmena pôdorysu). Ak sa kolauduje aj plot, musí byť súčasťou geodetického zamerania
 • Vyňatie z poľnohospodárskej pôdy.

 

Ak sa menili vlastnícke vzťahy, pozemky a pod.:

 • Originál kópie z katastrálnej mapy.
 • Výpis z listu vlastníctva overený OÚ– Katastrálny odbor, alebo inú právnu listinu, ktorou preukáže, že je právnym nástupcom.

 

Voda, kanalizácia:

 • VaK – súhlas na odber.
 • Montáž vodomera.
 • Zápis o tlakovej skúške vodovodného potrubia – vnútorný rozvod.
 • Zápis o tlakovej skúške vodovodného potrubia – vonkajší rozvod.
 • Zápis o vykonanej skúške tesnosti odpadového potrubia.
 • Zápis o vykonanej skúške tesnosti žumpy.

 

Odpad:

 • OLO – zmluva o odvážaní a zneškodňovaní odpadu – nemusí mať na
 • kolaudáciu, treba pri odovzdaní do užívania.
 • otvrdenie a likvidácii stavebného odpadu.

 

Plyn, kúrenie:

 • SPP – súhlas na odber.
 • Osvedčenie o odbornej skúške (revízia) plynového zariadenia.
 • Správa o vykonaní odbornej skúšky plynového zariadenia – východisková skúška.
 • Zápis o tlakovej skúške odberného plynového zariadenia.
 • Osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku k plynovému kotlu, dodávateľ.
 • Certifikát k plynovému kotlu.
 • Zápis o tlakovej skúške vykurovacieho systému.
 • Zápis o vykurovacej skúške vykurovacieho systému.
 • Certifikát k zásobníkovému ohrievaču vody.
 • Súhlas OŽP, s uvedením malého zdroja zn. do prevádzky.

 

Elektrické rozvody, spotrebiče a elektricky poháňané systémy:

 • elektrárne – súhlas na odber.
 • Východisková správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia.
 • Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu.
 • Atest elektrorozvádzača (ak sú iba hodiny, netreba.

 

Iné zariadenia a systémy:

 • Klimatizácia, vzduchotechnika.
 • Bazén – hygienik.
 • Bazén – Inšpektorát bezpečnosti práce.
 • Bazén – revízia elektrických zariadení pre bazén.
 • Vstupná brána, garážová brána – revízia elektrických zariadení, certifikáty.
 • Vírivá vaňa – revízia elektrických zariadení, certifikáty.
 • Materiálové atesty.
 • Atest garážových dverí – protipožiarne dvere, samozatvárací systém.

 

Iné podmienky vyplývajúce zo SP

 • výruby stromov, sadové úpravy
 • oplotenie, oporné múry
 • terénne úpravy
 • energetický certifikát budovy

 

Bytové domy – meranie hlučnosti

 • klimatizácia
 • vzduchotechnika
 • výťahy

 

Po doložení všetkých požadovaných dokladov stavebný úrad oznámi všetkým účastníkom konania (stavebník, vlastník stavby, vlastník pozemku), obci a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania, a to najmenej 10 dní pred ústnym konaním spojeným a miestnym zisťovaním. Vtedy priamo na stavbe a v jej okolí kolaudačná komisia skúma, či bola stavba zrealizovaná podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie a či boli dodržané všetky podmienky určené územným plánom, územným rozhodnutím a stavebným povolením. Prebehne zároveň aj ústne konanie, ktoré je poslednou príležitosťou pre všetkých účastníkov konania, aby vyjadrili svoje pripomienky.

Kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel, najmä ak :
a) nie je podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní zabezpečené vykurovanie stavby a pripojenie na rozvod vody, elektriny a na kanalizačnú sieť,
b) nie je zaistená bezpečná a plynulá prevádzka výťahov podľa overenej dokumentácie,
c) nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám,
d) nie sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby na okolité životné prostredie, prípadne ich obmedzenie na prípustnú mieru,
e) nie sú predložené doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkov (§ 43f).
f) nie je predložený energetický certifikát a ide o bytovú budovu podliehajúcu povinnej energetickej certifikácii.

Po potvrdení všetkých skutočností, a pokiaľ sa nezistia väčšie nedostatky, vydá stavebný úrad v zákonnej lehote kolaudačné rozhodnutie. V kolaudačnom rozhodnutí sa pomenuje účel, na ktorý sa môže stavba využívať a podmienky, za ktorých je možné stavbu bezpečné užívať. V rozhodnutí sa uvedú aj pripomienky a zistené nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť.

Ak niektorá časť stavby nebola realizovaná:

 • Ak ju stavebník už nebude chcieť realizovať v budúcnosti, zaradí sa do zmien na ktoré netreba stavebné povolenie (ak to ide).
 • Ak ju stavebník bude chcieť ešte v budúcnosti realizovať, zaradiť do nedostatkov, ktoré nebránia v kolaudácii (ak to ide), a urči sa termín dokedy tak vykonajú a potom doložiť príslušné revízne správy, atesty a pod

Po získaní kolaudačného rozhodnutia musí investor ešte objekt pred jeho užívaním zaevidovať na obecnom úrade, kde mu pridelia súpisné číslo. Na základe kolaudačného rozhodnutia, prideleného súpisného čísla a geometrického plánu novostavby s výkazom výmerom investor požiada príslušný katastrálny úrad o pripísanie novostavby na parcelu, na ktorej je stavba postavená. Po zakreslení novostavby na parcelu si môže investor vyžiadať na katastrálnom úrade list vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy s novými údajmi o stavbe. Toto by ste mali stihnúť do 30 dní od nadobudnutia právomoci kolaudačného rozhodnutia, inak vám hrozí pokuta.

 

Aké služby poskytujeme ku kolaudácii stavby ?

 • projekt skutočného vyhotovenia stavby najčastejšie tento projekt vyhotovujeme pre staršie stavby, ktoré neboli skolaudované a nie je k ním spracovaná žiadna projektová dokumentácia alebo pre katalógové rodinné domy, pri ktorých je častokrát veľa zmien na stavbe oproti samotnému projektu. Na základe projektu skutočného vyhotovenia stavby prípadne iných požadovaných súčastí je možné požiadať o kolaudáciu stavby.
 • projekt zmeny stavby pred jej dokončením tento projekt vyhotovujeme tam, kde ešte počas realizácie je potrebné požiadať o súhlas s požadovanými zmenami v projekte. Najčastejšie ide o celkovú zmenu účelu využitia stavby alebo o vážnejšie zmeny v projekte, ktoré je investor povinný si nechať schváliť stavebným úradom.
 • Len pre naše projekty zabezpečujeme i energetický certifikát a geodetické služby.