IBV Za dedinou

Územie o ploche cca 8,35 ha sa nachádza severozápadne od zastavaného územia obce. V urbanistickej koncepcii je navrhnutých niekoľko kompaktných blokov, ktoré sú riešené ako organické, krajinne prirodzené, štruktúry, s „prerastením“ krajinných exteriérových zelených štruktúr do urbanistického „interiéru“, v ktorých je umiestnený prednostne peší pohyb. Navrhované územie je primárne riešené pre výstavbu rodinných domov, s časťou územia určeného pre výstavbu objektov hromadného bývania. Ide o  individuálne formy bývania, resp. bývanie v samostatne stojacich a radových rodinných domoch, ako aj o hromadné formy v min. rozsahu. Jednotlivé pozemky majú priemernú výmeru pri izolovaných rodinných domoch 600 – 750 m2, pri radových domoch okolo 330 – 350 m2. Vzhľadom k výraznému výhľadovému počtu obyvateľov v navrhovanom území sa v návrhu uvažuje aj s objektmi občianskej vybavenosti, ktoré naplnia základné potreby obyvateľov v danom území v dostupnej vzdialenosti – materská škola, centrum voľného času, služby a vybavenosť v parteri plánovaných bytových domov, ekumenická kaplnka, ap…

Páči sa Vám naša práca?

Kontaktujte nás!

Pozývame Vás ku nám na stretnutie pri šálke dobrej kávy. Nezáväzne sa porozprávame o Vašej predstave a ponúkneme Vám kreatívne riešenia nášho ateliéru.


VOLAJTE

Počas pracovných dní na naše telefónne číslo

PÍŠTE

Pošlite nám email s Vašou otázkou alebo dopytom

KANCELÁRIA

Nájdete nás na Komenského 19, 036 01 Martin