Zámerom investora je vybudovať v intraviláne mesta novostavbu moderného obchodného centra. Návrh obchodného centra uvažuje s napojením na existujúci vjazd z cesty 1.triedy.V rámci pozemku je navrhnuté obchodné centrum so zastavanou plochou 3580m2, spevnená plocha pred samotným OC, 17 parkovacích miest na teréne a nájazdová rampa do podzemného parkoviska s počtom PM 126, celková výmera pozemku je 8603m2. Objekt bude mať 2 nadzemné podlažia a jedno podzemné. V rámci 1NP sa bude nachádzať vstupné foyer, obchodné prevádzky a predajňa potravín, na 2NP sa budú nachádzať obchodné priestory a kaviareň, v rámci 1PP sa budú nachádzať podzemné parkovacie plochy.Jednotlivé podlažia sú prepojené schodiskami a výťahmi a v rámci dvoch obchodných podlaží aj eskalátormi. Konštrukčne bude objekt riešený ako betónový skelet opláštený fasádnymi panelmi v kombinácii s presklenými plochami a obkladmi. Spevnené plochy pred objektom budú riešené ako kombinácia zámkovej dlažby a asfaltu. Ostatné nespevnené plochy budú zatrávnené a doplnené výsadbou okrasnej zelene. Spevnená rozptylová plocha pred objektom bude doplnená o prvky drobnej architektúry – lavičky, smetné koše, reklamné pútače, kvetináče, svietidlá…