Bungalov Stráne : Fotky z realizácie.

Okrem projekčnej činnosti sa venujeme i výstavbe rodinných domov. V tomto článku sa Vám posnažíme priblížiť chronologickú výstavbu murovanej stavby domu typu bungalov na konkrétnom príklade našej realizácie nášho projektu. Doba výstavby vrátane realizácie záhrady a oplotenia nám zabrala 12 mesiacov od júna 2013 do júna 2014 . Na predmetnú stavbu sme vyprojektovali kompletný realizačný projekt, navrhli sme kompletný interiér, oplotenie a okrasnú záhradu k rodinnému domu. Na stavbe sme vykonávali autorský a stavebný dozor, počas ktorého sme kontrolovali rozmerové parametre a kvalitu realizovaných prác. Spolu s investorom  sme hľadali tie najvhodnejšie technické postupy, ktoré by maximalizovali kvalitu prevedených prác. Všetky materiály a prvky sme vyberali s investorom priamo u dodávateľov.

Viac o tomto projekte >>

 

 

Vytýčenie a vykopanie základov

Stavba sa podľa projektu za účasti architekta polohovo a výškovo vytýčila. Na drevené lavičky po okrajoch stavby sa natiahol špagát, ktorý predstavoval vonkajší okraj prvého stupňa základov. Okraje základu sa podľa špagáta preniesli na terén, na ktorom sa znázornili za pomoci bieleho prášku. Následne sa vodiace špagáty z lavičiek odstránili, aby nezavadzali pri hĺbení základu stavebným strojom, ktoré sa orientovali podľa prenesených bielych čiar. Po kompletnom vykopaní základov sa dno základu  vysypalo  makadamom a zhutnilo na predpísanú hodnotu. Keďže terén bol svahovitý, dno základu bol výškovo odstupňované.  Kvôli úspore betónu sa odstupňoval aj vrch základu. Do výkopu sa vložili drevené dosky, ktoré vrch základu výškovo odstupňovali. Hladina podzemnej vody bola v hĺbke 10m pod terénom, teda základová škára bola suchá.stavba rodinneho domu (1)

 

 

Odliatie základového pásu

Prvý monolitický stupeň základu bol odliaty za pomoci domiešavačov a betónpumpy. Do monolitického základu bola vložená kotviaca výstuž na previazanie. Spätne sa na lavičky priviazali vymedzovacie špagáty, ktoré pri kopaní zavadzali, no tentoraz špagát predstavoval už vonkajší povrch druhého stupňa základu a základovej platne.stavba rodinneho domu (2)

 

 

Zhotovenie druhého stupňa základu 

Na druhý stupeň základu domu sa použili debniace tvarovky, ktoré sa ukladali na betónový monolitický základ. Prvé dva rady sa ukladali  podľa vymedzovacieho špagátu v rozmedzí dvoch až piatich radov do výšky od 0,5 po 1,25m. Tvarové odchýlky tvaroviek sa korigovali podkladaním drevených kolíkov. Do tvaroviek šírky 400mm sa  priebežne vkladala vodorovná a zvislá výstuž.stavba rodinneho domu (3)

 

 

Navážanie zeminy a zhotovenie kanalizácie, prestupov vody a elektriky pod základovou platňou

Po zaliatí debniacich tvaroviek betónom a vytvrdnutí betónu sa začalo s postupným navážaním a hutnením zeminy pod platňu. Zhotovila sa ležatá kanalizácia, ktorá sa obsypala. Zemina bola ílovitá a vzhľadom k bezzrážkovému obdobiu bola aj veľmi tvrdej konzistencie, čo absolútne znemožňovalo jej správne zhutnenie. Na zásyp  pod platňu sa použila dobre hutniteľná zemina, ktorá sa vozila zdarma ako odpad z výkopov inej stavby. Do budúcej pozície technickej miestnosti popod platňu z exteriéru boli privedené štyri vodovodné hadice. Jedna slúžila ako hlavný prívod pitnej vody z vodomernej šachty. Druhá ako prívod studničnej úžitkovej vody do stavby. Do tretej hadice sa vložil vodič na riadenie čerpadla v studni. A štvrtá slúžila ako rezervné prepojenie technickej miestnosti a studničnej šachty. Pod platňu sa vložili aj potrubia, cez ktoré sa do stavby priviedol hlavný prívod elektriny a taktiež ovládanie domového vrátnika s kamerou osadenou na bráničke.stavba rodinneho domu (4)

 

 

Príprava pre betónovanie základovej platne

Pod platňu sa zhotovil štrkový vankúš hrúbky 15cm, ktorý sa riadne zhutnil. Na tento vankúš sa rozmiestnila výstuž základovej platne (kari sieť).  Po obvode debniacich tvaroviek sa ukotvil extrudovaný polystyrén hr.10cm. Skontrolovala sa poloha všetkých potrubí pod platňou.stavba rodinneho domu (5)

 

 

Betónovanie základovej platne

Základová doska sa zalievala betónom priamo z domiešavača, pričom sa betón postupne rovnal hladidlami. Na zateplenie základov sa využil extrudovaný polystyren. Polystyrén sa nechal ponad horný okraj tvaroviek pretŕčal 15cm. týmto sa vytvorilo zároveň stratené debnenie základovej platne.stavba rodinneho domu (6)

 

 

Izolovanie základovej platne a založenie stien

Po vytvrdnutí základovej platne sa pod nosné steny nalepil hydroizolačný pás, na ktorý sa založila prvá rada muriva murovaných stien. Spodná časť základu sa doizolovala tepelnou izoláciou.stavba rodinneho domu (7)

 

 

Vytiahnutie obvodových stien a zhotovenie debnenia 

Keď sa vytiahli steny, horná časť muriva sa vydebnila. Všetky preklady a vence boli zhotovené ako monolitické prvky v jedinom cykle.stavba rodinneho domu (8)

 

 

Vyviazanie výstuže vencov a prekladov 

Do zhotoveného debnenia sa naohýbala, vložila a vyviazala výstuž monolitických železobetónových prvkov. Do debnenia sa taktiež založili dva oceľové nosníky, ktoré boli tvorené dvojicou zvarených oceľových valcovaných I profilov. Do debnenia sa zo strany exteriéru vložila tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu. Polystyrén zabezpečí že i rozostavaná stavba domu bude mať počas zimných prác v interiéri požadované tepelnoizolačné parametre.stavba rodinneho domu (9)

 

 

Kontrola výstuže

Po vyviazaní výstuže prebehla kompletná kontrola výstuže podľa projektu statiky u všetkých nosných prvkov preklady, vence a stĺpy.stavba rodinneho domu (10)

 

 

Oddebnenie vytvrdnutých vencov a prekladov  

Po vytvrdnutí vencov a prekladov sa tieto konštrukcie oddebnili. Následne sa na stavbu doviezli a vyložili priehradové väzníky, ktoré tvoria základnú konštrukciu strechy a stropu.stavba rodinneho domu (11)

 

 

Montáž väzníkového krovu

V priebehu dvoch dní sa postupne zmontoval nad celou stavbou kompletný väzníkový krov. Na tento krov sa bude odspodu pripevňovať už len podhľad a tepelná izolácia stropu a na jeho vrchné pásy poistná hydroizolácia, kontralaty, laty a krytina. Výhodou tohoto riešenia je rýchla montáž a spoľahlivé konštrukčné riešenie.stavba rodinneho domu (12)

 

 

Položenie strešnej krytiny a uzavretie stavby

Na krov sa  postupne zhotovila poistná hydroizolácia, uložili kontralaty, laty a krytina. V zimnom období sa predpokladali práce najmä v interiéri stavby, celá stavba sa preto uzavrela okennými výplňami a podbitím strechy.stavba rodinneho domu (13)

 

 

Drevený stropný rošt podvesený pod väzníkom

Na spodný pás priehradového väzníka sa zhotoví drevený rošt, ktorý má za úlohu vyrovnať drobné výškové odchýlky, no najmä eliminuje tvorbu líniových tepelných mostov v konštrukcii stropu.stavba rodinneho domu (14)

 

 

Podbitie stropu osb doskou 

Na drevený rošt sa pripevní osb doska, ktorá slúži ako nosná vrstva tepelnej izolácie a zároveň sa na ňu zospodu podvesí sadrokartónový strop. Medzi osb doskou a sadrokartónovým stropom vznikne vzduchová medzera, do ktorej sa vložia elektrické káble a zápustné svietidlá.  Taktiež táto vrstva uzavretého vzduchu poslúži ako výborná tepelnoizolačná vrstva.stavba rodinneho domu (15)

 

 

Zhotovenie tepelnoodrazivej a paronepriepustnej vrstvy 

Na osb dosku sa pripevní hliníková parozábrana, ktorá má výborné tepelnoodrazivé vlastnosti. Táto vrstva sa pretiahne s presahom až na steny, aby bola čo najnepriedušnejšia a spoje sa prelepia špeciálnou páskou.stavba rodinneho domu (16)

 

 

Zhotovenie fúkanej tepelnej izolácie stropu 

Na spodnú pásnicu väzníka sa zhotovia pochôdzne lavičky. Z týchto lavičiek sa na osb dosku nafúka tepelná izolácia o hrúbke 400mm, ktorá zabezpečí výborné tepelnoizolačné vlastnosti stropnej konštrukcie. Vďaka tomu sa v interiéri počas zimného obdobia môže pohodlne pracovať, keďže celý dom bude dostatočne vykúrený jednou pieckou na pevné palivo.stavba rodinneho domu (17)

 

 

Zhotovenie rozvodov a povrchových úprav 

Počas nepriazniveho počasia sa v dome mohli vďaka horeuvedeným zabezpečeniam zhotoviť rozvody vody, kanalizácie. plynu a elektriky. Následne sa spravili povrchové úpravy stien v náväznosti na to sa odizolovala podlahová konštrukcia a zalialo sa podlahové kúrenie.stavba rodinneho domu (18)

 

 

Dokončenie interiéru 

V prvej fáze sa dokončil sadrokartónový podhľad, dostierkovali sa steny a položila sa drevená podlaha. Nakoniec sa vymaľovalo a do stropov sa vložili svietidlá, zmontovala sa kuchyňa a zvyšná sanita.stavba rodinneho domu (19)

 

 

Práce v exteriéri po skončení zimy 

S nástupom dobrého počasia sa súbežne spustilo viacero prác v exteriéri. Začalo sa dobudovaním dažďovej kanalizácie, terénnymi úpravami vo forme dosypov a podsypov.stavba rodinneho domu (20)

 

 

Budovanie oporného múru okolo pozemku

Postupne sa okolo pozemku buduje oporný múr, ktorý zároveň slúži ako plot. Tento múr bol zo strany násypu odizolovaný a oddrenážovaný, aby nedochádzalo k jeho znehodnocovaniu vplyvom pôsobenia vody.stavba rodinneho domu (21)

 

 

Obkladanie fasády rodinného domu   

Na zateplenú fasádu rodinného domu sa kládol tehličkový obklad. Taktiež boli obkladané a dokončované povrchové úpravy na záhradnom schodisku a múre z prírodného štiepaného kameňa.stavba rodinneho domu (22)

 

 

Povrchové úpravy fasády 

V tejto fáze sa dokončili všetky povrchové úpravy a detaily na fasáde rodinného domu. Postupne sa kládla betónová dlažba na okapové chodníky a terasu.stavba rodinneho domu (23)

 

 

Finálne terénne úpravy a príprava na výsadbu trávy 

Po dokončení prác na stavbe domu sa začali aj dokončovacie práce na záhrade. Po zabudovaní zavlažovacieho systému, vytvarovaní terénu sa začala fáza prípravy na rozprestretie kobercového trávnika.stavba rodinneho domu (24)

 

 

Dokončená stavba domu

Presne po 12 mesiacoch od zahájenia výstavby je dom v termíne odovzdaný do užívania.  Čítajte viac>>stavba rodinneho domu (27)

Pohľad na okrasnú záhradustavba rodinneho domu (26)
Hlavný vstupstavba rodinneho domu (25)