Navrhnuté univerzálne haly zabezpečia hlavnú funkciu priemyselno-logistického centra. Umožnia vytvoriť logisticko-skladovacie priestory, technické priestory pre prevádzku a prostredie pre pracovníkov. Náplňou stavby je vybudovanie napojenia areálu na komunikácie, vybudovanie areálových komunikácií a spevnených plôch, logistických hál, vnútroareálových inžinierskych sietí, trafostaníc, retenčných nádrží, oplotenia a sadových úprav.