Zásady ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O COOKIES

architekton s.r.o.

Adresa Komenského 19, 036 01 Martin
IČO 50604031
DIČ  2120405705
IČ DPH  SK2120405705

Spoločnosť architekton s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo66759/L

Telefón +421 903 23 40 62
Email jaros.architekton@gmail.com

(ďalej aj ako „spoločnosť“, „architekton s.r.o.“ alebo „prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) je prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje klientov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  a v rámci svojho predmetu podnikania vykonáva nasledovné činnosti:

 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Používateľom sa rozumie každá osoba, ktorá si prehliada internetovú stránku www.architekton.sk a  získava z nej informácie.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Obchodná spoločnosť architekton s.r.o. je prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), ako aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 2. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosť Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. Osobné údaje sa spracúvajú len v kontexte: administratívy, marketingu, prieskumu spokojnosti zákazníkov, spracovania aposkytovania nevyhnutných a dôležitých informácií.
 2. Prevádzkovateľ  je oprávnený spracúvať osobné údaje v uvedených kontextoch len so súhlasom dotknutej osoby. Súhlas dotknutej osoby si prevádzkovateľ nesmie vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej prevádzkovateľovi právne záväzným aktom Európskej únie, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákonom.
 3. Prevádzkovateľ je povinný najmä:

– pred začatím spracúvania osobných údajov vymedziť účel spracúvania osobných údajov; účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,

– určiť podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby neobmedzil právo dotknutej osoby ustanovené zákonom, získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel, je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti,

– zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,

– zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,

– spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje je Prevádzkovateľ povinný blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, Prevádzkovateľ je povinný zreteľne označiť a bez zbytočného odkladu zlikvidovať,

– zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,

– zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky. Počas spracúvania osobných údajov na účely podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ povinný ich označiť a anonymizovať.

 1. Prevádzkovateľ v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov za účelom realizácie primeranej a účinnej ochrany osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch prevádzkovateľa prijal primerané technické, organizačné ako aj personálne opatrenia, ktoré sú obsiahnuté v príslušnej dokumentácii prevádzkovateľ
 2. Informácie o dotknutých osobách (zákazníci prevádzkovateľa) (ďalej len „dotknutá osoba“) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 3. Údaje, ktoré používateľ vypĺňa v jednotlivých poliach/výpočtových formulároch/tabuľkách sa nikde naukladajú a prevádzkovateľ k nim nemá žiaden prí
 4. Do informačného systému možno poskytnúť len pravdivé osobné ú Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.
 5. Dotknutá osoba môže udeliť prevádzkovateľovi súhlas podľa zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jej osobných údajov uvedených v:
 6. a) Kontaktnom formulári (najviac v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo).
 7. Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti spolupracuje so sprostredkovateľmi, poradcami, programátormi, účtovníkmi, ktorí na základe uzatvorených zmlúv spolupracujú s prevádzkovateľ Dávame Vám do pozornosti, že Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté našim poradcom a spolupracovníkom, vždy však v súlade súčelom, na ktorý ste ich poskytli.
 8. Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných ú
 9. Dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne prevádzkovateľovi:

vyplnením a odoslaním kontaktného formuláru súhlas podľa zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jej osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári na účely:

1) podpora predaja prostredníctvom:

– marketingových ponúk,

– newsletterov,

– informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách;

2) organizovaný spôsob zhromažďovania a analyzovania údajov potrebných na zabezpečenie informácií nevyhnutných pre rozhodovanie o marketingovej stratégii;

3) štatistické informácie o zákazníkoch;

4) reakcie a hodnotenie zákazníkov.

Súhlas je daný na dobu neurčitú. Súhlas možno odvolať e-mailom na: jaros.architekton@gmail.com.

 1. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva samostatne. Ak je však v určitých prípadoch nevyhnutné poskytnúť ich iným subjektom – sprostredkovateľom, prevádzkovateľ pri tomto poskytnutí dôsledne dodržiava nasledujúce zásady:
 2. a) sprostredkovatelia konajú len v rámci inštrukcií prevádzkovateľa, ktoré sú detailne špecifikované v zmluve o sprostredkovaní a ktorá zaväzuje sprostredkovateľov k úrovni ochrany a zabezpečenia pri uchovávaní a spracovaní osobných údajov sprostredkovateľmi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov,
 3. b) prevádzkovateľ poskytuje len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie úč

Vaše osobné údaje nie sú zverejňované.

Ubezpečujeme Vás, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi.

 1. Poučenie dotknutej osoby (užívateľa) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov:

Dotknutá osoba (t.j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva prevádzkovateľ informačného systému v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobne údaje o nej spracúvané;
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačných údajov prevádzkovateľa, identifikačných údajoch sprostredkovateľa, účelu spracúvania osobných údajov, zoznam osobných údajov a potrebných doplňujúcich informácií;
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presne informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie;
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
 • ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov;
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba ma ďalej právo u prevádzkovateľa písomne namietať voči:

 • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu;
 • využívaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku;
 • poskytovaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba má ďalej právo:

 • u prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracovaniu jej osobných údajov bez jej súhlasu, aj keď sa súhlas v zmysle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) a g) zákona o ochrane osobných údajov nevyžaduje, a to vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a pravom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené;
 • u prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov;
 • pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

Nakoľko dotknutá osoba nemá povinnosť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi poskytnúť je oprávnená svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Prevádzkovateľ si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon.

Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to prostredníctvom oprávnených osôb.

Spracovaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo menenia, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, je však povinný tieto údaje zabezpečiť pred zneužitím alebo poškodením v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba môže svoje vyššie vymenované práva uplatniť písomne, a to e-mailom na jaros.architekton@gmail.com.

 1. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú len počas doby nevyhnutnej na spracovanie so zreteľom na povahu prác vykonávaných dotknutými osobami. Po skončení takejto doby sú všetky osobné údaje, ktoré boli uchovávané v informačnom systéme, bezpečne zlikvidované. Prevádzkovateľ ďalej uchováva iba tie osobné údaje, ktoré je povinný archivovať v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.
 2. V nadväznosti na vyššie uvedené vyplnením a odoslaním kontaktného formuláru dotknutá osoba prehlasuje že bola v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov informovaná o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.architekton.sk.

INFORMÁCIE O COOKIES

Viac informácií a nastavenia Cookies: Zásady používania súborov cookies

 1. Používame na svojich webových stránkach cookies, aby sme mohli ich obsah a dizajn prispôsobiť Vašim preferenciá Umožní Vám to uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sú miniatúrne “súbory”, ktoré sa uložia na váš pevný disk. Sú zložené z reťazca písmen a číslic, a teda Vás neidentifikujú ako osobu. Cookies nám pomáhajú aj pri identifikácii zvlášť populárnych oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsahy našich internetových stránok cielene prispôsobiť vašim potrebám a tým zlepšiť našu ponuku. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. V prípade vášho súhlasu je možné uložiť osobné údaje do cookies, napríklad pre uľahčenie chráneného prístupu on-line, takže nemusíte opakovane zadávať užívateľské ID a heslo.
 2. Údaje získané prostredníctvom našej stránky za pomoci technológie „cookies“ môžu byť použité najmä na nasledovné účely:

–              zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívatelia stránok používajú stránky, ako napr. ktoré stránky sú navštevované najčastejšie alebo či návštevníci alebo užívatelia stránok prijímajú správy o chybách atď.; tieto „cookies“ sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok;

–              pre online inzerciu využívame okrem iného reklamné oznámenie zamerané na základe minulého  správania,  či niektorých demografických údajov; vďaka tomu sa  môžete stretnúť  s našimi grafickými reklamami na rôznych serveroch, ktoré navštívite; reklamy, ktoré Vám zobrazíme, sa snažíme optimalizovať podľa  Vašich predchádzajúcich návštev a zobrazených zliav na tejto web stránke;

–              analyzovanie ako návštevníci používajú našu stránku za pomoci „cookies“ Google Analytics. Google spracováva údaje získané prostredníctvom našej stránky v anonymnej podobe.

 1. Naše webové stránky si môžete prezerať samozrejme aj bez cookies. Väčšina prehliadacích programov akceptuje cookies automaticky. Zápisu cookies na pevný disk môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte “neakceptovať cookies”. Presné nastavenie tejto funkcie nájdete v návode k vášmu prehliadač Cookies, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Ak ale nebudete akceptovať cookies, môže to viesť k obmedzeniam funkcií našich ponúk.

architekton s.r.o.