Zámerom investora je vybudovať v centre Martina polyfunkčný objekt, ktorý do daného prostredia prinesie trvalú hodnotu. Objekt vytvára priestorový akcent umiestený v uzle dvoch križujúcich sa ciest tvorený dvoma základnými kubickými hmotami umiestnenými rovnobežne s ulicami.  Polyfunkčný objekt je čo najcitlivejšie osadený do okolitej zástavby v snahe zvýšenia jeho urbanistickej hodnoty. Kapacitne poskytne rezidenčné parkovanie na úrovní 1NP, ktoré je vo väčšej miere riešené ako vzdušné podlažie vznášajúce sa na dynamických podperách no súčasne bezprostredne komunikuje s okolím. Objekt má spolu 3 nadzemné podlažia a jedno ustúpené podlažie  so strešnými terasami.  Polyfunkčný objekt má na fasáde použite prvky integrovanej zelene, skla, tehlového obkladu a liateho betónu.