Cieľom výstavby domova seniorov je vytvorenie takého prostredia, ktoré je primerané druhu poskytovanej sociálnej služby, ktorá bude poskytovaná v bezpečnom, prístupnom prostredí. Interiérové vybavenie rodinných domov je navrhnuté tak, aby vyhovovalo všetkým činnostiam poskytovaných v rámci sociálnych služieb (opatrovateľské služby, voľno časové aktivity, stravovanie, ošetrovateľské služby, stretávanie sa s rodinou, kontakt so širšou komunitou …..) pričom budú zachované základné práva v oblasti ľudskej dôstojnosti a ochrany ľudských práv. Súčasťou projektu je aj vybudovanie bázy pre opatrovateľský personál – je to technická základňa, kde bude umiestnená integračná platforma – centrálny pult, v ktorom sa budú sústreďovať všetky informácie o poskytovaných službách (ambulantné, terénne, pobytové) s nepretržitým dohľadom. Báza je rozdelená na kancelárske priestory, šatňu a sociálne zariadenie.