Predmetom návrhu „Revitalizácia Námestia protifašistických bojovníkov“ je úprava a zatraktívnenie jestvujúceho námestia. Námestie sa nachádza v mestskej časti mesta Martin – Podháj, na ulici Gorkého. Používateľmi námestia budú prevažne rezidenti bytových domov v okolí, teda najmä rodiny s deťmi, dôchodcovia, ale aj ľudia pracujúci v bezprostrednej blízkosti. Hlavná kompozičná os – oproti pôvodným nevyužívaným nadštandardným peším prepojeniam – je navrhnutá ako 1 čistá línia v smere S-J. Hlavnú os pretína doplnková – os s orientáciou Z-V prepájajúca autobusovú zastávku a detské ihrisko – veľký okruh pre väčšie deti. Dominantu priestoru predstavujú ihriskové plochy jednoduchých čistých tvarov a herné prvky tematického motívu. Územie je doplnené výsadbami drevín a výsadbou štrkových trvalkových záhonov, ktorých farba a štruktúra sa budú meniť počas každého ročného obdobia. Koncept je založený na vytvorení atraktívneho moderného priestoru s atypickými dizajnovými prvkami, ktoré budú jasne čitateľné v rámci celého mesta. V území je navrhnuté šikmé parkovanie, nakoľko súčasné kapacity pre okolitú občiansku vybavenosť nie sú postačujúce. Z hľadiska bezpečnosti je navrhnuté rozšírenie autobusovej niky a posun chodníka s autobusovou zastávkou.