Urbanistická štúdia bytovej výstavby IBV Košariská. Na túto lokalitu boli vypracované viaceré variantné riešenia s rôznou kombináciou vý­stavby rodinných a bytových domov. Celková plocha lokality je 7,76ha.

https://youtu.be/Adb3Sbg5HSg